Εργαλεία Έρευνας

Εδώ θα βρείτε τα ερωτηματολόγια και τις δομημένες συνεντεύξεις που έχω δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει στις έρευνες για την σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική καθυστέρηση. Όλα τα εργαλεία που μπορείτε να κατεβάσετε είναι στην ελληνική γλώσσα ωστόσο, μπορούν να είναι διαθέσιμα και στην αγγλική.

 • Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς τη Σεξουαλικότητα

  Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς τη Σεξουαλικότητα

  (GSAQ-Greek)

  Το Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς την Σεξουαλικότητα – Νοητική Καθυστέρηση περιλαμβάνει ερωτήσεις κλίμακας τύπου Likert. Δημιουργήθηκε για να αξιολογήσει στάσεις των Ελλήνων σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, την σεξουαλική αγωγή καθώς και τα άτομα με νοητική καθυστέρηση.

 • Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς τη Σεξουαλικότητα - Δικό μου Παιδί

  Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς τη Σεξουαλικότητα - Δικό μου Παιδί

  (Own Child-Greek)

  Το Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς την Σεξουαλικότητα – Νοητική Καθυστέρηση – Δικό μου Παιδί περιλαμβάνει ερωτήσεις κλίμακας τύπου Likert. Δημιουργήθηκε για να αξιολογήσει στάσεις των ελλήνων γονέων που έχουν ένα παιδί με νοητική καθυστέρηση σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, την σεξουαλική αγωγή, τα άτομα με νοητική καθυστέρηση γενικά αλλά και το δικό τους παιδί ειδικότερα.

 • Συνέντευξη Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

  Συνέντευξη Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

  (Socialising-Greek)

  Η Συνέντευξη Κοινωνικών Δραστηριοτήτων απευθύνεται σε νέους με νοητική καθυστέρηση. Διερευνά τους χώρους και τους τρόπους που ένας νέος με νοητική καθυστέρηση έχει στη διάθεσή του για να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του.

 • Συνέντευξη Κοινωνικών Δραστηριοτήτων – Απαντητικό φυλλάδιο

  Συνέντευξη Κοινωνικών Δραστηριοτήτων – Απαντητικό φυλλάδιο

  (Chart booklet)

  Το απαντητικό φυλλάδιο της Συνέντευξης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον ερευνητή να καταγράψει τις πιθανές απαντήσεις του ερωτώμενου κατά την διάρκεια της συνέντευξης.

 • Προσωπική Συζήτηση

  Προσωπική Συζήτηση

  (Personal Talk-Greek)

  Η Προσωπική Συζήτηση είναι μια δομημένη συνέντευξη που απευθύνεται σε νέους με νοητική καθυστέρηση και διερευνά θέματα σχετικά με την σεξουαλικότητα. Χωρίζεται σε δέκα (10) μέρη και περιέχει συνολικά ενενήντα επτά (97) ερωτήσεις.   Από αυτές, οι σαράντα τέσσερις (44) εξετάζουν το επίπεδο της γνώσης, οι τριάντα (30) την ποιότητα των στάσεων και οι είκοσι (20) την ποικιλία των δραστηριοτήτων.  Για ορισμένα θέματα και εφόσον κρίνεται ότι μπορεί να βοηθηθεί η καλύτερη κατανόηση του ερωτώμενου με νοητική καθυστέρηση, έχουν συμπεριληφθεί και  σκίτσα αντίστοιχα με τις ερωτήσεις. Υπάρχουν επίσης τρείς (3) γενικές ερωτήσεις που αναφέρονται στην διαδικασία και το περιεχόμενο της «Προσωπικής Συζήτησης».  Για τον καλύτερο διαχωρισμό τους, κάθε μέρος της «Προσωπικής Συζήτησης» έχει σημανθεί με ένα διαφορετικό χρώμα.

 • Προσωπική Συζήτηση – Απαντητικό φυλλάδιο

  Προσωπική Συζήτηση – Απαντητικό φυλλάδιο

  (Personal Booklet)

  Το απαντητικό φυλλάδιο της Προσωπικής Συζήτησης  έχει σχεδιαστεί με σκοπό την άμεση καταγραφή και κωδικοποίηση των απαντήσεων του ερωτώμενου κατά την διάρκεια της συνέντευξης.  Χωρίζεται και αυτό σε δέκα μέρη αντίστοιχα με αυτά της δομημένης συνέντευξης και περιλαμβάνει κατευθύνσεις για τον τρόπο που θα καταχωρείται κάθε απάντηση.